บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

Google Keyword Search
Calendar
« December, 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
12 13 14 15 16 17 18
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41ความต้องการและการดำเนินงานธุรกิจโรงงานผลิตอุปกรณ์กอล์ฟ Needs and Operations of Golf Equipment Factoryณริศรา ศรีปานสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562305
42ความต้องการและการดำเนินงานธุรกิจร้านกาแฟ Business Demand and Operation of the Coffee shop businessสุชานาถ สมัตถะสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562329
43คุณภาพของการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการลานรับฝากตู้คอนเทนเนอร์เปล่าของผู้ประกอบธุรกจิขนส่งสินค้าคณิน หมื่นศรีสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256472
44ความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม Lively Hours Hostelรามิล วงษ์อิสลามสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564102
45ความต้องการและการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้วยระบบจัดการเอกสารแบบไร้กระดาษ ภายในสำนักงานจักริน เชาวเดชาวงศ์สาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256499
46ความต้องการและการดำเนินธุรกิจการขายทอดมันหน้าร้านและการขยายธุรกิจไปสู่แฟรนไชส์น้ำทิพย์ วุฒิดิลกประพันธ์สาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256494
47ความต้องการและการดำเนินงานธุรกิจร้านคาเฟ่สุนัข ชื่อร้าน “Dogs Around Me Café” จังหวัดกรุงเทพมหานครกนกกาญจนา ดำขำสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564103
48ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลของบริษัท Sea-Ship Agency Co.,Ltd.ธีรวัฒน์ มาลัมสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564101
49ความต้องการและการดำเนินงานธุรกิจร้านอาหารชาบูชญาภรณ์ แซ่สือสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564138
50ความต้องการและการดำเนินงานธุรกิจเครื่องจำหน่ายอาหารแช่แข็งอัตโนมัติของผู้บริโภคเขตลาดกระบังณิศิรา แย้มจินดาสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256490
51ความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจงานระบบไฟฟ้าก่อสร้าง บริษัท ทริปเปิลทูซิสเต็ม เอ็น จิเนียริ่ง จำกัดเมธี สว่างเมฆสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256496
52ความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยอัญชุลี ชูโลกสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256490
53ปัจจัยความสำเร็จในการส่งสินค้าไทยไปต่างประเทศ กรณีศึกษา ประเทศเยอรมัน (การส่งออกอาหารสำเร็จรูป)อุทัย ฉันทวิทย์สาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256489
54ความต้องการและการดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขา บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)ปฐมพล จันทน์เสนะสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256497
55ความต้องการและดำเนินงานของธุรกิจรถขนส่งออนไลน์เที่ยวกลับ Meetพลอยชนก มิตรประเสริฐพรสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256489
56ความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจสบู่สมุนไพรจากน้ำมันธรรมชาติชื่อแบรนด์ Cheewa จังหวัดกรุงเทพมหานครอังคณา วิชัยดิษฐสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564131
57ความต้องการและการดำเนินงานธุรกิจติดต้ังระบบน้ำรีไซเคิล ชื่อ บริษทั เคไนน์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัดสุริเยนทร์ ภู่ประเสริฐวงศ์สาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564105
58ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากรที่อาศัย ในจังหวัดชุมพรสุภาพ ประดับกาารสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564109
59ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ EVETEE ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครชญานนท์ รัตนานุวัติสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564104
60เกษตรผสมผสานและโฮมสเตย์ ชื่อแบรนด์ สวนตามุด จังหวัดปราจีนบุรีสุรศักดิ์ มะอาจเลิศสาขาการจัดการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564115