บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

ความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมรับฝากแมว (Lucky Cat Hotel)

ชื่อเรื่องความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมรับฝากแมว (Lucky Cat Hotel)
ชื่อผู้แต่งกมลทิพย์ พิทักษ์วาตินนท์
สาขาวิชาสาขาการตลาด
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit589