บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

ความต้องการและการดาํเนินงานธรุกิจสบู่สมนุไพร

ชื่อเรื่องความต้องการและการดาํเนินงานธรุกิจสบู่สมนุไพร
ชื่อผู้แต่งยิ่งกมล อนุพงษ์กุลกิจ
สาขาวิชาสาขาการตลาด
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit505