บทความวิชาการค้นคว้าอิสระ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs & CMOs

การศึกษาความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจเวย์โปรตีนอัดเม็ด “Any Whey”

ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการและการดำเนินงานของธุรกิจเวย์โปรตีนอัดเม็ด “Any Whey”
ชื่อผู้แต่งนันท์ธนภัส อัศวณัฏฐกร
สาขาวิชาสาขาการตลาด
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2562
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit392